Cel studiów

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa samorządowego oraz zarządzania kryzysowego. Nabyta wiedza i umiejętności powinny umożliwić absolwentom studiów zrozumienie interdyscyplinarnego charakteru bezpieczeństwa narodowego, prowadzenie szerokich analiz zagrożeń bezpieczeństwa, budowanie wariantów zapobiegania, przeciwdziałania im i reagowania w razie ich wystąpienia oraz tworzenia planów i organizowanie działań w różnych szczegółowych dziedzinach bezpieczeństwa narodowego.

W trakcie studiów słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne niezbędne do skutecznego wykonywania zadań na stanowiskach administracji państwowej i samorządowej związanych z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym.
W szczególności są to umiejętności z zakresu:

 • interpretacji strategii bezpieczeństwa narodowego;
 • oceny potencjalnych zagrożeń i skutków ich wystąpienia;
 • szacowania ryzyka w zarządzaniu kryzysowym;
 • opracowania planów zapobiegania i reagowania kryzysowego;
 • oceny sytuacji po wystąpieniu zagrożenia i podejmowania decyzji;
 • działania sił ratowniczych i innych systemów uczestniczących w reagowaniu kryzysowym;
 • działania zespołów i centrów reagowania kryzysowego;
 • zabezpieczenia logistycznego zarządzania kryzysowego;
 • praktycznego rozwiązywania problemów zarządzania kryzysowego (gra decyzyjna).
Adresaci studiów

Studia podyplomowe adresowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie (minimum pierwszego stopnia):

 • zajmujących kierownicze stanowiska w administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych i instytucjach, które w zakresie swoich kompetencji ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo obywateli;
 • realizujących zadania w służbach porządku publicznego;
 • zajmujących się zarządzaniem systemami teleinformatycznymi, ochroną danych osobowych, informacji oraz osób i mienia;
 • zainteresowanych pozyskaniem przedmiotowej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania kryzysowego.
Ramowy program studiów
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe.
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne.
 • System organów i instytucji w państwie odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne.
 • Bezpieczeństwo informacyjne (polityka państwa, wywiad gospodarczy, terroryzm informacyjny).
 • Zarządzanie bezpieczeństwem – istota, szczeble zarządzania.
 • Zarządzanie kryzysowe w stanach nadzwyczajnych i sytuacjach kryzysowych (terroryzm, katastrofy, wypadki masowe).
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu kryzysowym.
 • Organizacja zarządzania kryzysowego w Polsce.
 • Logistyka i planowanie w zarządzaniu kryzysowym.
 • Stany nadzwyczajne i sytuacje kryzysowe.
 • Ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych i sytuacjach kryzysowych.
 • Centrum Zarządzania Kryzysowego - przepływ informacji i komunikacja społeczna w sytuacjach kryzysowych.
Organizacja studiów

Program studiów obejmuje dwa semestry zajęć dydaktycznych w liczbie 210 godzin.
Studia realizowane są w trybie niestacjonarnym (soboty i niedziele) lub stacjonarnym w godzinach popołudniowych.

Wymagane dokumenty

Warunkiem przyjęcia jest złożenie następujących dokumentów:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich (oryginał lub uwierzytelniony odpis oryginału);
 • 2 fotografie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (formularz można pobrać z naszej strony internetowej lub otrzymać w punkcie rekrutacyjnym);
 • kopia dowodu osobistego (strony 1 i 2); 
 • dowód wpłaty wpisowego;
 • skierowanie z zakładu pracy (dotyczy osób, którym zakład pracy finansuje szkolenie).
Szczegółowe informacje I zapisy:

Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie 
ul. Łabiszyńska 25, Warszawa,
tel.: 22 675 88 65

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.