Cel studiów

Studia przygotowują kadrę dla różnych szczebli zarządzania oraz kontroli w Państwowej Inspekcji Pracy, a także w zakładach pracy i ośrodkach szkoleniowych przygotowujących do zarządzania bezpieczeństwem pracy. Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach BHP oraz kwalifikacje specjalisty do spraw BHP (Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy DZ. U. Nr 246, poz. 2468).

Adresaci studiów

Adresatami studiów podyplomowych są kadry zarządzające przedsiębiorstwami, pracownicy zakładów pracy, Państwowej Inspekcji Pracy, ośrodków szkoleniowych środowiska pracy, a także osoby, które chcą zdobyć wymagane kwalifikacje i w przyszłości podjąć pracę w służbach BHP. Warunkiem przyjęcia jest złożenie przez kandydata w wyznaczonym terminie wymaganej dokumentacji.
Uczestnicy studiów zapoznają się z podstawowymi zasadami organizacji pracy, prawem pracy oraz kształtowaniem jej warunków.

Ramowe treści kształcenia

I.    Zarządzanie jakością:

 • Znaczenie jakości w gospodarce rynkowej, proces tworzenia jakości
 • Sterowanie jakością na etapie projektowania, wytwarzania i eksploatacji
 • Narzędzia sterowania jakością
 • Zapewnienie jakości wg norm PN ISO 9000 – rozwój norm, modele norm, dokumentacja systemu jakości
 • Certyfikacja wyrobów i systemów jakości w krajowym systemie certyfikacyjnym, dyrektywy techniczne Nowego Podejścia UE dotyczące bezpieczeństwa wyrobów

II.     Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy

 • Istota bezpieczeństwa przeciwpożarowego a środowisko pracy.
 • Określenie stref pożarowych, stref zagrożenia wybuchem, kategorii zagrożenia budynku i bezpieczeństwa pożarowego.
 • Warunki powstania pożaru, temperatura zapłonu i temperatura zapalenia.
 • Zagrożenie pożarowe zakładów pracy.
 • Warunki prawidłowej ewakuacji ludzi.
 • Zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych.

III.    Dydaktyka ogólna oraz metodyka szkoleń kursowych

 1. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej:
  • podstawowa aparatura pojęciowa;
  • kształcenie szkolne a szkolenie dorosłych;
  • nauczyciel szkolny a nauczyciel dorosłych.
 2. Operacjonalizacja celów kształcenia w szkolnej i pozaszkolnej edukacji.
 3. Treści kształcenia a treści szkolenia kursowego.
 4. Zasady kształcenia a zasady szkolenia kursowego.
 5. Metody i środki szkolenia teoretycznego i praktycznego.

IV.    Metodyka szkoleń kursowych

 • Metody kształcenia: tradycyjne i nowoczesne.
 • Plan, konspekt i scenariusz zajęć dydaktycznych.
 • Kształtowanie umiejętności praktycznych.
 • Kształtowanie przez uczniów dorosłych kompetencji ponadzawodowych.
 • Korzyści ze stosowania technologii informacyjnej.
 • Ewaluacja na zajęciach dydaktycznych.
 • Edukator i jego kompetencje organizatorskie.

V.    Organizacja bezpiecznej pracy

 • Ochrona pracy kobiet
 • Profilaktyczna ochrona zdrowia i badania lekarskie pracowników
 • Zatrudnienie młodocianych
 • Kontrola inspekcji pracy w zakładzie
 • Działalność nadzorcza inspektora pracy
 • Postępowanie wykroczeniowe inspektora pracy
 • Szkolenia w dziedzinie BHP
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie pracy
 • Instrukcje BHP
 • Środki ochrony indywidualnej
 • Opodatkowanie świadczeń wynikających z przepisów BHP
 • Pomieszczenia pracy oraz maszyny
 • BHP w różnych gałęziach pracy
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

VI.    Psychologia pracy

 • Przedmiot i zakres badań psychologii pracy
 • Człowiek jako podmiot działania
 • Osobowość jako zespół dyspozycji
 • Mechanizmy warunkujące aktywność człowieka
 • Wielowymiarowa struktura działania człowieka
 • Kontekst sytuacyjny pracy człowieka
 • Błąd człowieka jako kategoria psychologiczna
 • Psychologiczne reakcje na sytuacje trudne w pracy
 • Psychologia pracy (jakościowe obciążenie fizyczne i psychiczne)
 • Uwarunkowania ładu i konfliktów międzyludzkich w zakładzie pracy
 • Psychologia komunikowania się
 • Psychologiczne aspekty działalności kierowniczej
 • Psychologiczne instrumenty zarządzania
 • Praktyczne aspekty psychologii zarządzania
 • Skuteczne metody zarządzania czasem pracy
 • Złodzieje czasu pracy
 • Rozwiązywanie problemów z czasem

VII.     Audyty bezpieczeństwa pracy

 • Audit systemu zarządzania
 • Cele auditu jakości
 • Rodzaje auditów (audit wewnętrzny i zewnętrzny)
 • Uczestnicy auditu (audytorzy, klienci, audytowani)
 • Zasada pracy auditora
 • Specyficzne aspekty auditorowania systemu zarządzania BHP
 • Fazy auditu
 • Zarządzanie auditami

VIII.    Zarządzanie ryzykiem zawodowym

 • System zarządzania bezpieczeństwem pracy i jego struktura
 • Natura ryzyka i jego akceptowalność
 • Rodzaje ryzyka
 • Kryteria bezpieczeństwa
 • Wieloaspektowa istota ryzyka w systemie człowiek – maszyna – otoczenie
 • Analiza niezawodności człowieka w układzie człowiek – maszyna – otoczenie
 • Zarządzanie ryzykami jako proces badający zagrożenia w pracy (ogniwa zarządzania ryzykiem, analiza ryzyka, metody analizy ryzyka)
 • Proaktywne i reaktywne zarządzanie ryzykiem
 • Oceny poziomu ryzyka zawodowego (twarde i miękkie metody oceny ryzyka)
 • Makromodele w analizie ryzyka

IX.    Międzynarodowe normy systemu bezpieczeństwa pracy

 1. Zasadnicze wymagania wynikające z dyrektywy 89/686/EWG:
  • dla środków ochrony indywidualnej;
  • maszyn i elementów bezpieczeństwa;
  • urządzeń spalających;
  • sprzętu elektrycznego;
  • dźwigów i elementów bezpieczeństwa;
  • elementów urządzeń ciśnieniowych i zespołów ciśnieniowych.
 2. Systemy ochrony pracy oraz organu nadzoru nad warunkami pracy w niektórych krajach UE
  • system ochrony pracy w Wielkiej Brytanii;
  • system ochrony pracy w Danii;
  • system ochrony pracy w Szwecji;
  • system ochrony pracy w Hiszpanii;
  • system ochrony pracy we Francji;
  • system ochrony pracy w Niemczech.
 3. System ISRS (International Sofety Rating System) opracowany w USA.
 4. System VCA/SCC SHE Checklist Contrecting opracowany w Holandii.

X.    Prawo pracy w Polsce i krajach UE

 • Proces pracy – pojęcia podstawowe, geneza idei ochrony pracy
 • Konwencje, normy i uregulowania międzynarodowe w zakresie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa pracy
 • System ochrony pracy w Polsce
 • Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Certyfikacja wyrobów, maszyn i urządzeń – spełnianie wymagań bezpieczeństwa
 • Wypadki przy pracy – przyczyny postępowania i skutki
 • Choroby zawodowe – przyczyny występowania i skutki

XI.     Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy

 1. Przedmiot i zakres badań ergonomii.
 2. Człowiek w procesie pracy:
  • człowiek jako podmiot działalności;
  • mechanizmy warunkujące aktywność człowieka;
  • patologia pracy;
  • istota pracy fizycznej i umysłowej (wypadek energetyczny w procesie pracy, fizjologiczna krzywa pracy, rola centralnego układy nerwowego w procesie pracy, mierniki obciążenia fizycznego i psychicznego w pracy;
  • istota układu człowiek  maszyna  otoczenie (czynniki wpływające na jakość układu, ocena niezawodności układu).
 3. Zagrożenia człowieka w procesie pracy:
  • wypadki przy pracy (determinanty zdarzeń wypadkowych, ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków, ocena ryzyka zawodowego, ekonomiczne aspekty ograniczania ryzyka);
  • niebezpieczne i szkodliwe czynniki związane z procesem oraz warunkami pracy (fizyczne, chemiczne, biologiczne oraz neuropsychologiczne zagrożenia człowieka).
 4. Kształtowanie warunków pracy:
  • czynniki ergonomiczne w projektowaniu (wybrane zasady i zalecenia ergonomiczne w projektowaniu struktury przestrzennej stanowiska pracy, urządzeń wskaźnikowych i sterowniczych, procesów technologicznych, obiektów, itp.);
  • czynniki ergonomiczne w organizacji pracy (metody badania procesu i stanowiska pracy, kompleksowa ocena warunków pracy);
  • ergonomiczna ocena maszyn i urządzeń;
  • usprawnienie warunków pracy.

XII.    Narzędzia komputerowe w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy

Grupy oprogramowania:

 • Kontrola i ocena systemu zarządzania (AUDYTY)
 • Monitorowanie stanu zdrowia pracowników
 • Przygotowanie planów na wypadek katastrofy
 • Planowanie i monitorowanie szkoleń BHP
 • Analiza ryzyka przy pomocy drzewa błędów, analiza ryzyka przy pomocy drzewa wydarzeń, analiza HIZOP, analiza ryzyka metodą WHAT-IF, programy do symulacji scenariuszy wypadkowych
 • Internet w służbie BHP

XIII.    Zasady udzielania pierwszej pomocy

 • Podstawowe sposoby podtrzymywania czynności życiowych
 • Zachłyśnięcie  ciało obce w krtani lub tchawicy
 • Krwotok
 • Omdlenie
 • Porażenie prądem

XIV.    Metodyka pracy służb BHP

Działalność kontrolna służb BHP. Dokumentowanie ustaleń faktycznych. Stosowanie środków pokontrolnych. Udział w określonych przepisami Kodeksu Pracy postępowań. Stosowanie w praktyce różnych form sygnalizacji, współpraca z społecznymi organami kontroli oraz organami państwowymi. Prowadzenie określonych form postępowania dowodowego.

XV.    Seminarium dyplomowe

Tematyka prac dyplomowych obejmuje prawne, ergonomiczne i techniczne zagadnienia zarządzania bezpieczeństwem pracy (przykładowo: prawne aspekty bezpieczeństwa pracy, kształtowanie bezpiecznych warunków pracy, ocena zagrożeń na stanowiskach pracy).

Organizacja studiów

Program studiów obejmuje dwa semestry zajęć dydaktycznych
w liczbie 210 godzin.
Studia realizowane są w trybie niestacjonarnym (soboty i niedziele).
Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Wymagane dokumenty

Warunkiem przyjęcia jest złożenie następujących dokumentów:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich (oryginał lub uwierzytelniony odpis oryginału);
 • 2 fotografie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (formularz można pobrać z naszej strony internetowej lub otrzymać w punkcie rekrutacyjnym);
 • kopia dowodu osobistego (strony 1 i 2); 
 • dowód wpłaty wpisowego;
 • skierowanie z zakładu pracy (dotyczy osób, którym zakład pracy finansuje szkolenie).
Szczegółowe informacje I zapisy:

Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie 
ul. Łabiszyńska 25, Warszawa,
tel.: 22 675 88 65

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.