Cel studiów

Celem studiów jest utrzymanie konkurencyjności sektora banków spółdzielczych, zwiększenie szansy uczestników studiów na awans, wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami banków oraz poprawa jakości obsługi klientów. Dzięki zastosowaniu interaktywnych technik szkoleniowych absolwent studiów staje się wszechstronnie przygotowany do pracy bankowca. Ukończenie studiów przynosi wzrost efektywności i aktywności zawodowej pracowników, a co za tym idzie również wzrost konkurencyjności sektora banków spółdzielczych.

Adresaci studiów

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być absolwenci studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
Uczestnikami studium mogą być też inne osoby nie posiadające dyplomu ukończenia studiów wyższych. Osoby takie po ukończeniu studiów otrzymują uczelniany certyfikat ukończenia studium.
Studia dedykowane są pracownikom banków spółdzielczych oraz innym osobom zainteresowanym rozwojem wiedzy z zakresu bankowości.

Program studiów

Program studiów jako jedyny odpowiada przeanalizowanym potrzebom rozwojowym pracowników banków spółdzielczych. W programie znajduje się duża liczba zajęć warsztatowych prowadzonych przez praktyków bankowych.   Program studiów jest tak dopasowany, by mógł być włączony do procesu budowy rezerwy kadrowej w bankach spółdzielczych.Program uwzględnia rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego: Rekomendację S (dotyczącą dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi finansującymi nieruchomości oraz zabezpieczonymi hipotecznie) i Rekomendację T (dotyczącą dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych).

Ramowy program studiów:

 • Banki i ich otoczenie
 • Marketing bankowy
 • Rynek kapitałowo-pieniężny
 • Banki spółdzielcze-ogniwo rozwoju gospodarki, rys historyczny
 • Budowa efektywnego zespołu
 • Komunikacja społeczna w praktyce bankowej
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzanie organizacją
 • Profesjonalna prezentacja w Microsoft Power Point
 • Ocena ryzyka kredytowego przedsiębiorstwa
 • Bilans i jego analiza
 • Rachunek wyników i analiza rachunku zysków i strat
 • Tworzenie modeli analizy finansowej w MS Excel
 • Wskaźniki finasowe
 • Sposoby Zabezpieczenia należności
Organizacja studiów

Studia trwają 2 semestry (18 zjazdów, 180 godzin).

Semestr I – obejmuje wiedzę ogólną z zakresu systemu bankowego i zasad jego funkcjonowania.
Semestr II - studenci mogą wybrać jedną z dwóch specjalności:

 • Pracownik Obsługi Klienta
 • Analityk Kredytowy

Plan zjazdów jest tak dopasowany, że istnieje również możliwość ukończenia obu specjalności. Studia na dwóch specjalnościach odbywają się w ciągu 27 zjazdów (270 godzin).
Zajęcia odbywają się jedynie w soboty. Wszystkie niedziele są wolne.
Studia kończą się egzaminem końcowym i obroną pracy końcowej.

Wymagane dokumenty

Warunkiem przyjęcia jest złożenie następujących dokumentów:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub  magisterskich (oryginał lub uwierzytelniony odpis oryginału);
 • 2 fotografie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (formularz można pobrać z naszej strony internetowej lub otrzymać w punkcie rekrutacyjnym);
 • kopia dowodu osobistego (strony 1 i 2); 
 • skierowanie z zakładu pracy (dotyczy osób, którym zakład pracy finansuje szkolenie).

Dodatkowo od osób, które nie posiadają dyplomu ukończenia studiów wyższych wymagane jest świadectwo maturalne.

Zasady odpłatności
 • Opłata za studia może być uiszczana jednorazowo, semestralnie lub w 10 równych ratach płaconych w ustalonym trybie.
 • Przy płatności jednorazowej, pod warunkiem wpłaty przed rozpoczęciem studiów opłata za studia wynosi 7.500 zł.
 • Przy płatności semestralnej, wnoszonej nie później niż przed rozpoczęciem semestru opłata za studia wynosi 2 x 3.800 zł. tj. 7.600 zł. łącznie.
 • Przy płatności ratalnej opłata za studia wynosi 10 x 820 zł. tj. 8.200 zł. łącznie
 • Przy zgłoszeniu z danej instytucji co najmniej 2 osób i dokonaniu płatności jednorazowej lub semestralnej na zasadach pkt. 2 i 3 niniejszego regulaminu przysługuje zniżka w wysokości 10 % opłaty za studia (określonej odpowiednio w pkt. 2 i 3 niniejszego regulaminu).
 • Przy zgłoszeniu z danej instytucji co najmniej 4 osób i dokonaniu płatności jednorazowej lub semestralnej na zasadach pkt 2 i 3 niniejszego regulaminu przysługuje zniżka w wysokości 15 % opłaty za studia (określonej odpowiednio w pkt 2 i 3 niniejszego regulaminu).
 • W przypadku studiowania na dwóch specjalnościach (na drugim semestrze studiów) opłata za studia na drugiej specjalności zostanie pomniejszona o 30%.
Szczegółowe informacje I zapisy:

Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie 
ul. Łabiszyńska 25, Warszawa,
tel.: 22 675 88 65

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.