Jako student możesz korzystać z różnego rodzaju pomocy materialnej.
Przede wszystkim są to stypendia, przyznawane na dany rok akademicki i wypłacane przez 10 miesięcy
(w szczególnych przypadkach stypendia są przyznawane na semestr).

Dla studentów dostępne są następujące rodzaje stypendiów:

 • stypendium socjalne
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów
 • zapomoga

Szczegółowe informacje o wszystkich rodzajach pomocy materialnej w Dobrej Uczelni reguluje regulamin pomocy materialnej w WSIZiA.

Stypendia socjalne

Podstawą do uzyskania stypendium socjalnego jest niski dochód netto na jednego członka rodziny, wliczając dochód studenta. Dochód ten jest sumą wszystkich dochodów netto rodziców bądź opiekunów, podzieloną przez liczbę osób w rodzinie. Stypendium wydaje się na wniosek studenta złożony na formularzu dostępnym poniżej.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Ta forma stypendium przyznawana jest z tytułu niepełnosprawności, potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Przyznawane jest na wniosek studenta.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Zapomoga

Zapomoga jest przyznawana tym studentom, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Przyznawana jest nie więcej niż dwa razy w roku akademickim. Zapomoga może być przyznana do wysokości 50% semestralnego czesnego obowiązującego na danym kierunku studiów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do wysokości 100% semestralnego czesnego. Wniosek o jej przyznanie należy złożyć w terminie 30 dni od zdarzenia losowego.

Stypendium fundowane z funduszy strukturalnych

Studenci mogą otrzymać stypendium fundowane z Funduszy Strukturalnych, jeżeli pochodzą z:

 • obszarów wiejskich (położonych poza granicami administracyjnymi miast)
 • miast do 20 tys. mieszkańców
 • obszarów o dużym udziale zatrudnionych w przemyśle i dużym spadku zatrudnienia
 • zdegradowanych dzielnic miast i obszarów powojskowych, określonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia sportowe

Warunkiem przyznania stypendium za osiągnięcia w nauce jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 • zaliczenie kolejnego roku studiów;
 • niepowtarzanie roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów, chyba że niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych;
 • posiadanie osiągnięć naukowych i wykazywanie aktywności naukowej;
 • uzyskanie w okresie zaliczonych lat studiów średniej ocen nie niższej niż: 4,5, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,0.

Warunkiem przyznania stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe, jest łączne spełnienie następujących warunków.

 • zaliczenie kolejnego roku studiów;
 • nie powtarzanie roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów, chyba że niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych;
 • uzyskanie w okresie zaliczonych lat studiów udokumentowanego wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

 W celu uzyskania stypendium należy złożyć wniosek do Rektora Uczelni.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem: www.nauka.gov.pl