Kierunki rekrutacji 2018/2019

Studia I Stopnia Licencjackie

Administracja Publiczna
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Administracji
E-Administracja
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Zamówienia publiczne

Studia II Stopnia Magisterskie

Administracja Publiczna
Negocjacje i Mediacje w Administracji
Systemy finansowania projektów unijnych
Administracja Służby Zdrowia
Logistyka w administracji
Komunikacja społeczna w administracji
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Administracji
Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
Zamówienia publiczne
Administrowanie turystyką krajową i międzynarodową

Studia I Stopnia Licencjackie

Ekonomia Przedsiębiorstwa I
Gospodarowanie zasobami ludzkimi I
Usługi logistyczne I
Bankowość i ubezpieczenia I
Wycena nieruchomości I
Rachunkowość i analiza finansowa I

Studia II Stopnia Magisterskie

Ekonomia Przedsiębiorstwa II
Gospodarowanie zasobami ludzkimi II
Usługi logistyczne II
Bankowość i ubezpieczenia II
Wycena nieruchomości II
Rachunkowość i analiza finansowa II

Studia I Stopnia Licencjackie

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Rynek pracy – zarządzanie zasobami ludzkimi I
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień I
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I

Studia II Stopnia Magisterskie

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza II
Oligofrenopedagogika
Rynek pracy – zarządzanie zasobami ludzkimi II
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień II
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna II