Od redakcji

Pierwszy w roku 2017 numer Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, mimo iż objętościowo jest cieńszy niż zazwyczaj, to zawiera w sobie kilka interesujących tekstów naukowych, z którymi warto się zapoznać i zastanowić nad efektami przemyśleń ich autorów. Jak zawsze głównym motywem tematycznym artykułów jest bezpieczeństwo w szerokim rozumieniu tego terminu, aczkolwiek w poszczególnych tekstach mowa jest o bezpieczeństwie ujmowanym z różnych perspektyw. Mamy więc nadzieję, że prezentowane opracowania dostarczą Czytelnikom wielu informacji i staną się podstawą do przemyśleń, refleksji, a być może – będą inspiracją do podjęcia kolejnych badań.

Spis treści

Łukasz NOWAKOWSKI
Rola i znaczenie energetyki jądrowej w polityce bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy

Paulina URA, Teresa ARGASIŃSKA
Bezczynność organu administracji a odpowiedzialność prawna pracowników samorządowych

Marcin HIBNER
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego jako element Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Jerzy KRAWIEC
System zarządzania bezpieczeństwem informacji – zabezpieczenia

Waldemar KRZTOŃ
Tożsamość cywilizacji źródłem zagrożeń bezpieczeństwa w świecie współczesnym

Adam MATEUSZUK
Rola organów administracji publicznej w przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy

Tomasz OLEJNIK, Jakub TERLEGA
Samowola budowlana i jej konsekwencje w ujęciu socjologiczno-prawnym