Studia I Stopnia Licencjackie

Hotelarstwo i Gastronomia
Zarządzanie biznesem turystycznym

turystyka

Absolwenci studiów kierunku turystyka i rekreacja otrzymują tytuł zawodowy licencjata. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia będą posiadać umiejętności w zakresie organizacji imprez turystycznych i rekreacyjnych dla różnych grup odbiorców oraz zarządzania przedsiębiorstwami branży turystyczno-rekreacyjnej.

Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne zdobyte w toku studiów stwarzają absolwentom wysokie szanse na podejmowanie pracy na stanowiskach specjalistów, a także menedżerów związanych z turystyką i rekreacją. Mogą w szczególności podejmować pracę w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, restauracjach a także w administracji oraz organizacjach społecznych, stowarzyszeniach i fundacjach.


Wśród wielu umiejętności, które będą posiadać kończący studia uwagę zwracają również te, które wiążą się ze specjalistycznymi uprawnieniami uzyskanymi z zakresu różnych aktywności rekreacyjnych. W szczególności chodzi tu o uprawnienia do prowadzenia zajęć w charakterze instruktorów rekreacji narciarstwa zjazdowego i kajakarstwa, organizatorów obozów, pilotów wycieczek i ratowników wodnych.

Studia I Stopnia Licencjackie
SPECJALNOŚCI:

Hotelarstwo i gastronomia

Celem studiów w ramach tej specjalności jest przekazanie wiedzy teoretycznej i ukształtowanie umiejętności praktycznych niezbędnych do wypełniania różnorodnych zadań w obszarze hotelarstwa i gastronomii. W czasie studiów zajęcia teoretyczne i praktyczne będą prowadzone zarówno na terenie Uczelni, jak też w hotelach i restauracjach. Studenci będą mieli możliwość odbywania praktyk w atrakcyjnych obiektach hotelarskich w kraju i za granicą. Program studiów obejmuje między innymi przedmioty z zakresu:

- organizacji i ekonomiki przedsiębiorstwa hotelarskiego i gastronomicznego,
- zarządzania hotelami i restauracjami,
- usług hotelarsko-gastronomicznych,
- zasad zbiorowego żywienia i towaroznawstwa produktów spożywczych,
- systemów hotelowych.

Kończący studia powinni posiadać podstawowe kompetencje z zakresu usług hotelarsko-gastronomicznych, towaroznawstwa produktów spożywczych, technologii produkcji potraw oraz prowadzenia hoteli, restauracji, barów i innych obiektów gastronomicznych. Absolwenci będą mogli podjąć pracę w zawodzie kucharzy, barmanów, kierowników restauracji, domów wczasowych, pensjonatów, a także na różnych stanowiskach w zakładach hotelarskich. Umiejętności nabywane w trakcie wykładów i ćwiczeń będą weryfikowane i rozszerzane w czasie obowiązkowych praktyk.

Zarządzanie biznesem turystycznym

Celem studiów w ramach tej specjalności jest wykształcenie nowoczesnych specjalistów od organizacji i zarządzania firmami o charakterze turystycznym lub rekreacyjnym. Program studiów obejmuje między innymi przedmioty z zakresu:

- organizacji i zarządzania firmami turystycznymi i rekreacyjnymi,
- kierowania zasobami ludzkimi,
- rekrutacji i oceny pracowników,
- budowania wizerunku,
- zarządzania jakością w turystyce.

Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne zdobyte w toku studiów powinny stworzyć absolwentom wysokie szanse na podejmowanie pracy na stanowiskach wykonawczych lub kierowniczych związanych z organizacją i zarządzaniem placówkami turystycznymi i rekreacyjnymi. Studenci będą mieli możliwość odbywania praktyk zorganizowanych przez Uczelnię w kraju i za granicą, które są istotnym uzupełnieniem cyklu kształcenia.