logistyka

Dynamicznie rozwijające się obecnie zainteresowanie logistyką i jej zastosowaniami w różnych sferach działalności społeczno-gospodarczej gwarantuje w przyszłości zatrudnienie.

Logistyka jest nauką o organizacji całego systemu gospodarki, co pozwala znaleźć pracę absolwentowi m.in. w lotnictwie, przesyłkach kurierskich, służbie zdrowia, przy obsłudze imprez krajowych i międzynarodowych. Praca w tym sektorze gwarantuje wysokie zarobki, szybki awans. Daje możliwość pracy z interesującymi ludźmi przy zarządzaniu projektami.

 Absolwent kierunku logistyka:

 • Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie zakupów zaopatrzeniowych, magazynowania, transportu i dystrybucji towarów.
 • Dzięki zdobytym umiejętnościom w kontaktach z logistykami-praktykami potrafi zorganizować obsługę logistyczną firm.
 • Zna i potrafi wykorzystać w praktyce biznesowej logistyczne standardy obsługi klienta.
 • Potrafi współpracować z zagranicznymi kontrahentami z zakresu transportu międzynarodowego i usług logistycznych.
 • Zna procedury handlowo-transportowe i potrafi sporządzić dokumentację w towarowym obrocie międzynarodowym.
 • Potrafi zorganizować dostawy ładunków w przewozach krajowychi międzynarodowych.
 • Jest komunikatywny w języku angielskim o specyfice techniczno-inżynierskiej.
 • Potrafi kierować zespołem Jest przygotowany do zespołowego rozwiązywania zadań inżynierskich w zakresie logistyki.
 • Potrafi projektować procesy logistyczne zgodnie z procedurą PRINCE2. Potrafi przygotować logistyczną dokumentację projektową.
 • Umie kalkulować i minimalizować koszty działań logistycznych przy wykorzystaniu narzędzi komputerowego wspomagania.
 • Zna i wykorzystuje systemy informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką podmiotów społeczno-gospodarczych.
 • Potrafi rozpocząć i prowadzić własną działalność gospodarczą wykorzystując wiedzę z zakresu ekonomii, towaroznawstwa oraz finansów a także marketingu.
 • Zna normy  i standardy dotyczące zarządzania bezpieczeństwem przepływów logistycznych w tzw. łańcuchach dostaw.
 • Zna zasady organizacji i funkcjonowania transnarodowych korporacji logistycznych.

Studia I Stopnia Inżynierskie
SPECJALNOŚCI:

Transport Międzynarodowy

Podstawowy obszar logistyki międzynarodowej, umożliwia przepływy towarów, usług i informacji w całym łańcuchu logistycznym. Wybrane miejsca pracy dla absolwentów: specjalista ds. transportu, importu oraz eksportu lub menedżer transportu międzynarodowego.

Logistyka w Usługach i Produkcji

Filarem rozwiniętych gospodarek świata jest sektor usług i produkcji, który wytwarza największą część PKB oraz zatrudnia najwięcej pracowników. Studenci specjalności zdobywają wiedzę z zakresu zarządzania łańcuchami dostaw oraz logistyki usług i produkcji. Wybrane miejsca pracy dla absolwentów: specjalista ds. logistyki przedsiębiorstw handlowych i usługowych lub menedżer ds. logistycznej obsługi klienta.

Logistyka Lotnictwa

Dynamicznie rozwijający się sektor logistyki ukierunkowany nie tylko na obsługę przewozów pasażerskich, ale również przewozów cargo i przesyłek kurierskich. Wybrane miejsca pracy dla absolwentów: menedżer logistyki portu lotniczego lub specjalista ds. lotniskowego transportu naziemnego.

Logistyka w Bezpieczeństwie

Związana głównie z organizacją wsparcia logistycznego dla poszkodowanych i podmiotów ratowniczych w sytuacjach klęsk żywiołowych, katastrof, awarii technicznych oraz aktów terroru. Wybrane miejsca pracy dla absolwentów specjalności: specjalista ds. logistyki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego, specjalista w biurze logistyki podmiotów ratowniczych i służb.

Logistyka Odzysku

Tzw. green czy też reverse logistics identyfikowana jako zintegrowany system zbiórki, gromadzenia, wywozu i utylizacji różnych odpadów. Sfera ta generuje obecnie coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów logistyki. Wybrane miejsca pracy dla absolwentów tej specjalności to specjalista ds. gospodarki odpadami lub menedżer systemów recyklingu.