informatyka

Studia na kierunku Informatyka łączą przygotowanie z dyscyplin nauk technicznych takich jak: informatyka i telekomunikacja z przygotowaniem w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwent kierunku Informatyka jest przygotowany i posiada kompetencje do tworzenia nowych i wykorzystania istniejących rozwiązań informatycznych. Student zdobywa wiedzę niezbędną do analizy systemów, zjawisk i procesów. Wybór tego kierunku gwarantuje zatrudnienie w przyszłości, wysokie płace i dobrą orientację w nowych technologiach.

  Absolwent kierunku Informatyka:

 • Umie projektować systemy informatyczne.
 • Potrafi tworzyć oprogramowanie.
 • Umie projektować aplikacje i strony internetowe.
 • Zna zasady tworzenia rozwiązań z wykorzystaniem multimedialnych i graficznych możliwości informatyki.
 • Zna zasady bezpiecznego administrowania stroną internetową.
 • Umie projektować przewodowe i bezprzewodowe sieci teleinformatyczne.
 • Rozumie usługową rolę informatyki i potrafi współpracować ze specjalistami z różnych dyscyplin.
 • Jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania zadań inżynierskich.
 • Potrafi zorganizować zespoły projektowe i nimi kierować.
 • Potrafi administrować komputerowymi systemami wspomagania zarządzania.
 • Jest przygotowany do rozwiązywania nietypowych problemów informatycznych.
 • Zna sposoby rozwiązania problemów standardowych.
 • Potrafi zapewnić ochronę informacji w systemach informatycznych.
 • Zna i potrafi stosować zasady rozpoczynania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w obszarze informatyki.

Studia I Stopnia Inżynierskie
SPECJALNOŚCI:

Projektowanie Systemów Informatycznych

W trakcie studiów student nabędzie umiejętności projektowania i programowania systemów informatycznych przy wykorzystaniu metodyki strukturalnej i obiektowej. Będzie też umiał tworzyć aplikacje internetowe. Będzie potrafił dokonać analizy potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa lub instytucji, stworzyć projekt i oprogramować systemy teleinformatyczne, dzięki czemu może być zatrudniony na stanowiskach projektanta systemów informatycznych, analityka systemowego, programisty i/lub administratora systemów informatycznych.

Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych

Studenci tej specjalności będą potrafili wykonać audyt bezpieczeństwa informacyjnego oraz projektować sieci komputerowe, konfigurować je i nimi zarządzać. Nabędą umiejętności zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa sieciom komputerowym. Dzięki temu absolwenci będą mogli podjąć pracę w charakterze projektanta bezpiecznych sieci komputerowych, administratora sieci teleinformatycznych, administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Systemy Informacji Geograficznej

Studenci będą potrafili projektować, programować i użytkować systemy informacji geograficznej. Absolwenci znajdą pracę w charakterze programisty i/lub administratora systemów informacji geograficznej (przestrzennej) w instytucjach i urzędach w działach gospodarki przestrzennej lub zarządzania kryzysowego.

Bazy Danych

Studenci na zajęciach nabędą umiejętności projektowania i eksploatacji systemów zarządzania bazami danych, co w przyszłości pozwoli im na zajęcie stanowisk pracy w charakterze projektanta i programisty systemów bazodanowych i/lub administratora systemów baz danych i hurtowni danych.