Studia I Stopnia Licencjackie

Ekonomia Przedsiębiorstwa I
Gospodarowanie zasobami ludzkimi I
Usługi logistyczne I
Bankowość i ubezpieczenia I
Wycena nieruchomości I
Rachunkowość i analiza finansowa I

Studia II Stopnia Magisterskie

Ekonomia Przedsiębiorstwa II
Gospodarowanie zasobami ludzkimi II
Usługi logistyczne II
Bankowość i ubezpieczenia II
Wycena nieruchomości II
Rachunkowość i analiza finansowa II

administracja

Studia pierwszego stopnia na kierunku ekonomia przygotowują do wykonywania zawodu ekonomisty. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata ekonomii. W trakcie studiów przekazywana jest rozległa wiedza ekonomiczna o charakterze praktycznym. Oprócz tego, w zależności od wybranych specjalności, absolwent jest specjalistą w takich dziedzinach, jak ekonomia przedsiębiorstwa lub gospodarowanie kapitałem ludzkim.

Zdobyta wiedza teoretyczna uzupełniana jest działalnością praktyczną. Absolwent studiów pierwszego stopnia, obok posiadanej wiedzy teoretycznej, nabywa umiejętności niezbędne do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach krajowych i zagranicznych. Jest równocześnie przygotowany do objęcia stanowisk pomocniczych lub na niższych szczeblach kierowania ludźmi na krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

Wiedza zdobyta przez absolwenta studiów pierwszego stopnia będzie wystarczająca do tego, aby mógł on prowadzić samodzielną działalność gospodarczą. Dzięki opanowaniu umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia na kierunku ekonomia przygotowują do wykonywania zawodu ekonomisty. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra ekonomii. W trakcie studiów przekazywana jest rozległa wiedza ekonomiczna o charakterze praktycznym. Oprócz tego, w zależności od wybranych specjalności, absolwent jest w pełni wykształconym specjalistą w takich dziedzinach, jak ekonomia przedsiębiorstwa lub gospodarowanie kapitałem ludzkim.

Zdobyta wiedza teoretyczna uzupełniana jest działalnością praktyczną. Absolwent studiów drugiego stopnia, obok posiadanej wiedzy teoretycznej, nabywa umiejętności niezbędne do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach krajowych i zagranicznych. Jest równocześnie przygotowany do objęcia stanowisk na szczeblach kierowniczych na krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

Wiedza zdobyta przez absolwenta studiów drugiego stopnia będzie wystarczająca do tego, aby mógł on prowadzić samodzielną działalność gospodarczą. Dzięki opanowaniu umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach trzeciego stopnia.

Studia I Stopnia Licencjackie
SPECJALNOŚCI:

Ekonomia Przedsiębiorstwa I

Absolwent specjalności ekonomia przedsiębiorstwa I zostanie wyposażony w wiedzę pozwalającą sprawnie poruszać się na konkurencyjnym rynku. W szczególności posiadać będzie wiedzę związaną z zarządzaniem przedsiębiorstwem, funkcjonowaniem rynku bankowego, rachunkowością i kosztami w przedsiębiorstwie. Wiedza teoretyczna zostanie zweryfikowana i ugruntowana w czasie obowiązkowych praktyk, które zostały podzielone na poszczególne semestry w taki sposób, aby zintensyfikować możliwości absorbcji wiedzy przez uczestników praktyk.

Gospodarowanie zasobami ludzkimi I

Osoba kończąca specjalność gospodarowanie zasobami ludzkimi I będzie mieć duży zasób wiedzy i umiejętności posługiwania się metodami i technikami zarządzania personelem. W szczególności posiadać będzie wiedzę oraz umiejętność wykorzystywania metod z zakresu polityki personalnej, tj.: pozyskiwania pracowników, adaptacji pracowniczej, motywowania, wynagradzania, oceniania pracowników, rozwoju i szkolenia oraz kształtowania karier pracowniczych. Zdobyta wiedza będzie pogłębiana w czasie praktyk, których cykl został wyznaczony przez postępy w zdobywaniu wiedzy przez studentów.

Usługi logistyczne I

Osoba kończąca specjalność usługi logistyczne ma duży zasób wiedzy i umiejętności posługiwania się metodami i technikami logistycznymi. W szczególności posiada wiedzę oraz umiejętność wykorzystywania metod z zakresu przepływu towarów materialnych oraz dóbr niematerialnych w nowoczesnej gospodarce.

Bankowość i ubezpieczenia I

Absolwent specjalności bankowość i ubezpieczenia jest przygotowany do podjęcia pracy w bankach i instytucjach ubezpieczeniowych. Posiada szeroką wiedzę z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa bankowego, rachunkowości bankowej oraz operacji i kontroli bankowej. Wiedza ta uzupełniania jest tematyką z zakresu zastosowania systemów informatycznych w bankowości oraz z zakresu operacji i kontroli bankowej. Ponadto absolwent specjalności bankowość i ubezpieczenia posiada praktyczne umiejętności posługiwania się produktami ubezpieczeniowymi w budowaniu stabilizacji ekonomicznej i społecznej osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.

Wycena nieruchomości I

Absolwent specjalności wycena nieruchomościami posiada kwalifikacje niezbędne do podjęcia zadań w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem, zarządzaniem nieruchomościami lub inwestowaniem w nieruchomości. Ekonomiczne podstawy wykształcenia pozwalają mu na fachową ocenę opłacalności, stopnia ryzyka czy wyboru sposobu finansowania, a ogólna orientacja w zagadnieniach prawnych i budowlanych pozwala na efektywną współpracę z innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

Rachunkowość i analiza finansowa I

Absolwent specjalności rachunkowość i analiza finansowa zdobywa wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, analizy finansowej, jak również nabywa umiejętności praktyczne, pozwalające mu nie tylko na prowadzenie rachunkowości w firmie, ale również sporządzanie sprawozdań finansowych i ich analizę.

Studia II Stopnia Magisterskie
SPECJALNOŚCI:

Ekonomia Przedsiębiorstwa II

Absolwent specjalności ekonomia przedsiębiorstwa II zostanie wyposażony w pogłębioną wiedzę pozwalającą sprawnie poruszać się na konkurencyjnym rynku. W szczególności posiadać będzie wiedzę związaną z zarządzaniem przedsiębiorstwem, funkcjonowaniem rynku bankowego, rachunkowością i kosztami w przedsiębiorstwie. Wiedza teoretyczna zostanie zweryfikowana i ugruntowana w czasie obowiązkowych praktyk, które zostały podzielone na poszczególne semestry w taki sposób, aby zintensyfikować możliwości absorbcji wiedzy przez uczestników praktyk.

Gospodarowanie zasobami ludzkimi II

Osoba kończąca specjalność gospodarowanie zasobami ludzkimi II będzie mieć duży zasób wiedzy i umiejętności posługiwania się metodami i technikami zarządzania personelem. W szczególności posiadać będzie wiedzę oraz umiejętność wykorzystywania metod z zakresu polityki personalnej, tj.: pozyskiwania pracowników, adaptacji pracowniczej, motywowania, wynagradzania, oceniania pracowników, rozwoju i szkolenia oraz kształtowania karier pracowniczych. Zdobyta wiedza będzie pogłębiana w czasie praktyk, których cykl został wyznaczony przez postępy w zdobywaniu wiedzy przez studentów.

Usługi logistyczne II

Osoba kończąca specjalność usługi logistyczne na poziomie studiów II stopnia ma pogłębiony zasób wiedzy i umiejętności posługiwania się metodami i technikami logistycznymi. W szczególności posiada wiedzę oraz umiejętność wykorzystywania metod z zakresu przepływu towarów materialnych oraz dóbr niematerialnych w nowoczesnej gospodarce

Bankowość i ubezpieczenia II

Absolwent specjalności bankowość i ubezpieczenia na poziomie studiów II stopnia jest przygotowany do podjęcia pracy w bankach i instytucjach ubezpieczeniowych na stanowiskach kierowniczych. Posiada szeroką wiedzę z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa bankowego, rachunkowości bankowej oraz operacji i kontroli bankowej. Wiedza ta uzupełniania jest tematyką z zakresu zastosowania systemów informatycznych w bankowości oraz z zakresu operacji i kontroli bankowej. Ponadto absolwent specjalności bankowość i ubezpieczenia posiada praktyczne umiejętności posługiwania się produktami ubezpieczeniowymi w budowaniu stabilizacji ekonomicznej i społecznej osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.

Wycena nieruchomości II

Absolwent specjalności wycena nieruchomościami na poziomie studiów II stopnia posiada pogłębione kwalifikacje niezbędne do podjęcia zadań w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem, zarządzaniem nieruchomościami lub inwestowaniem w nieruchomości. Ekonomiczne podstawy wykształcenia pozwalają mu na fachową ocenę opłacalności, stopnia ryzyka czy wyboru sposobu finansowania, a ogólna orientacja w zagadnieniach prawnych i budowlanych pozwala na efektywną współpracę z innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

Rachunkowość i analiza finansowa II

Absolwent specjalności rachunkowość i analiza finansowa na poziomie studiów II stopnia zdobywa pogłębioną wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, analizy finansowej, jak również nabywa umiejętności praktyczne, pozwalające mu nie tylko na prowadzenie rachunkowości w firmie, ale również sporządzanie sprawozdań finansowych i ich analizę.