gbru

Publikacje

Najnowsze publikacje  2016


Prof. dr hab. inż. Zdzisław Nowakowski
"Polityka bezpieczeństwa energetycznego Polski 
- wpływ europeizacji i globalizacji".
z nowakowski okladka
Prof. dr hab. inż. Zdzisław Nowakowski 
Prof. dr hab. Marek Ilnicki 
"Bezpieczeństwo energetyczne. Gospodarka. Społeczeństwo - wybrane zagadnienia"okladka


dr Łukasz Nowakowski 
dr Igor Protasowicki 
mgr Marcin Jastrzębski 
mgr inż. Maciej Janowski 
"Polityka bezpieczeństwa energetycznego państw 
Europy Środkowo-Wschodniej - Rola i znaczenie Grupy Wyszehradzkiej".

 

polityka

 dr Jan Znajdek 
 artykuł "Zakaz wstępu na imprezę masową"


40456345 srodki-karne-po-nowelizacji-w-2015-r 2 250x357 FFFFFF pad 0

 prof. dr hab. Jerzy Wojciech Wójcik
"Ochrona informacji a wywiad gospodarczy.
Zagadnienia kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne"

wojcik 
                         Zeszyty Naukowe Tom 14  Zeszyt 1(34) Kwartalnik
  

zeszyty naukowe

 

ksiazki21 www.e-gify.pl "Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski na tle strategii bezpieczeństwa wybranych państw."

AUTOR/WYDAWNICTWO

Zdzisław Nowakowski, Jan Rajchel, Hieronim Szafran, Robert Szafran
Warszawa 2012, Wyd. Towarzystwo Naukowe Powszechne S.A.

STRESZCZENIE


Przedmiotem prezentowanych dociekań jest strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej ukierunkowana na ochronę narodowych interesów i wartości w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego we współczesnych uwarunkowaniach globalnych, regionalnych i narodowych wpływających na jej formowanie i urzeczywistnianie, rozpatrywana na tle porównawczym strategii bezpieczeństwa wybranych państw: USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Słowacji i Czech. Autorzy szeroko omawiają proces tworzenia bądź aktualizowania strategii bezpieczeństwa. Książkę wyróżnia aktualność wykorzystanych materiałów, a omawiane strategie bezpieczeństwa ilustrują zarówno tempo ewolucji środowiska bezpieczeństwa Polski, jak i dynamikę zmiany położenia geostrategicznego kraju po odzyskaniu suwerenności w 1989 roku.

SŁOWA KLUCZOWE


strategia bezpieczeństwa narodowego, Polska, suwerenność, bezpieczeństwo państwa


ksiazki21 www.e-gify.pl "Rola Premierów RP w polityce bezpieczeństwa państwa po 1989 roku."


AUTOR/WYDAWNICTWO

Zdzisław Nowakowski, Igor Protasowicki, Jan Rajchel, Hieronim Szafran
Warszawa 2012, Wyd. Towarzystwo Naukowe Powszechne S.A.

STRESZCZENIE


Monografia jest próbą zdefiniowania i scharakteryzowania roli Premierów RP w kształtowaniu i realizacji polityki bezpieczeństwa narodowego na tle szeroko zarysowanych przemian polityczno-ustrojowych po roku 1989. Wnosi nowe treści do obiegu naukowego w sferze polityki bezpieczeństwa państwa, wpisuje się w nowatorski nurt dyskusji nt. przeszłej, obecnej i przyszłej roli Premiera RP w kształtowaniu bezpieczeństwa państwa

SŁOWA KLUCZOWE


Premier RP, bezpieczeństwo narodowe, Polska


ksiazki21 www.e-gify.pl "Samorząd terytorialny w III RP - Programy, oceny, realizacja."


AUTOR/WYDAWNICTWO

Marek Żukowski
Warszawa 2012, Wyd. Towarzystwo Naukowe Powszechne S.A.

STRESZCZENIE


Przywrócenie samorządności w Polsce oznaczało odejście od centralizacji, dawało szansę na zbudowanie państwa lokalnego, sformułowało rozwój społeczeństwa. Autor podjął prace nad genezą samorządu RP. Starał się przedstawić nie tylko przebieg dyskusji o samorządzie, ale i przebieg działań podejmowanych przez naukowców, publicystów, polityków. Cezura czasowa analiz (lata 1990-2010) ma charakter umowny. Zakres tematyczny jest jednak szerszy. Proces przekształceń ustrojowych nie został jeszcze zakończony - traktuje o tym ostatni rozdział monografii, który zawiera wciąż aktualne pytania odnośnie do kształtu i formy działania samorządu terytorialnego w III RP.

SŁOWA KLUCZOWE


samorząd terytorialny, prawo, gospodarka, samorządność


ksiazki21 www.e-gify.pl "Zarządzanie kryzysowe w państwie."

AUTOR/WYDAWNICTWO

Marek Żmigrodzki, Radosław Żmigrodzki, Andrzej Żebrowski, Marta Michalczuk-Wlizło
Red. nauk. Marek Żmigrodzki
Warszawa 2012, Wyd. Towarzystwo Naukowe Powszechne S.A.

STRESZCZENIE


Przeciwdziałanie lub minimalizowanie następstw współczesnych zagrożeń wymaga, obok regulacji prawnych, dobrego przygotowania administracji rządowej i samorządowej na wszystkich poziomach zarządzania państwa tak w stanach poprzedzających kryzys, jak i w czasie jego trwania. Publikacja omawia problemy związane z kryzysem i zarządzaniem kryzysowym.

SŁOWA KLUCZOWE


zarządzanie kryzysowe, państwo, zagrożenie


ksiazki21 www.e-gify.pl "Procesy zarządzania w czasach przemian gospodarczych."

AUTOR/WYDAWNICTWO

Red. nauk. Kazimierz Doktór, Zdzisław Sirojć, Marek Żukowski
Warszawa-Legnica 2011, Wyd. Naukowe Mega-Plast dla Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy & Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji

STRESZCZENIE


Publikacja prezentuje różnorodne tematy współczesnych zjawisk i procesów gospodarczych i społecznych, głównie w zakresie zarządzania gospodarką, które dokonują się w okresie transformacji, czyli ewolucji od starego do nowego ładu. Przemiany przełomu XX i XXI wieku są przedmiotem badań licznych naukowców, a książka wpisuje się w dorobek nauk zajmujących się m.in. zarządzaniem gospodarczym, kierowaniem procesami społecznymi, rządzeniem politycznym.

SŁOWA KLUCZOWE


zarządzanie, gospodarka, transformacja


ksiazki21 www.e-gify.pl "Wspólna polityka bezpieczeństwa i obronności. Implikacja dla Polski."

AUTOR/WYDAWNICTWO

Red. Arkadiusz Letkiewicz, Zdzisław Nowakowski, Jan Rajchel
Warszawa 2011, Wyd. Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie,
Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej

STRESZCZENIE


Opublikowane materiały konferencyjne dotyczą obszarów tematycznych związanych ze wspólną europejską polityką bezpieczeństwa i obrony, udziałem Polski w operacjach UE oraz prawnymi i organizacyjnymi aspektami bezpieczeństwa narodowego. Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony jest integralną częścią wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE.

SŁOWA KLUCZOWE


obrona narodowa, bezpieczeństwo, strategia bezpieczeństwa


ksiazki21 www.e-gify.pl "Prawne aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego."

AUTOR/WYDAWNICTWO

Marcin Jurgilewicz, Zdzisław Nowakowski, Jan Rajchel, Kazimierz Rajchel
Red. nauk. Kazimierz Rajchel
Warszawa 2011, Wyd. Towarzystwo Naukowe Powszechne S.A.

STRESZCZENIE


Opracowanie omawia problem wypadków drogowych w Polsce i ich skutki, ukazuje formy i metody prowadzenia przez Policję statystyk zdarzeń drogowych oraz podejmuje problematykę ochrony bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego. Analizuje ponadto szczególne środki prawne stosowane w tejże ochronie.

SŁOWA KLUCZOWE


ruch drogowy, wypadki, bezpieczeństwo na drodze


ksiazki21 www.e-gify.pl "Rozwój polskiej myśli obronno-ekonomicznej (w latach 1919-2010)."

AUTOR/WYDAWNICTWO

Janusz Płaczek
Warszawa 2011, Wyd. Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji

STRESZCZENIE


Publikacja szeroko przedstawia wyniki analiz związane z kształtowaniem się myśli obronno-ekonomicznej w Polsce. Opracowanie jest studium analityczno-empirycznym opartym na dostępnej literaturze przedmiotu i nie wątpliwie jest przydatne dla wszystkich którzy interesują się wiedzą z zakresu gospodarczo-obronnego Polski.

SŁOWA KLUCZOWE


myśl obronno-ekonomiczna, gospodarka obronna, bezpieczeństwo


ksiazki21 www.e-gify.pl "Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej."

 

AUTOR/WYDAWNICTWO


Red. Jerzy Kisielnicki, Arkadiusz Letkiewicz, Kazimierz Rajchel, Elżbieta Ura
Warszawa 2010, Wyd. Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

STRESZCZENIE


Zarządzać kryzysem to znaczy działać z uwzględnieniem zasad planowania, realnej oceny ryzyka, analizy sił, środków i posiadanych zasobów. Publikacja szeroko omawia problematykę zarządzania kryzysowego, która dziś odgrywa istotną rolę. Centralną funkją zarządzania jest koordynacja coraz bardziej złożonego życia społecznego

SŁOWA KLUCZOWE


zarządzanie kryzysowe, państwo, rozwiązania prawne


ksiazki21 www.e-gify.pl "Informatyczne metody wspomagania zarządzania (wybrane zagadnienia)."

AUTOR/WYDAWNICTWO

Praca zbiorowa
Warszawa 2010, Wyd. Towarzystwo Naukowe Powszechne S.A.

STRESZCZENIE


Publikacja szeroko omawia różnorodne metody wspomagania zarządzania. Mowa jest o informatycznych systemach używanych w przedsiębiorstwach, sztucznej inteligencji w kontekście rozwoju informatyki oraz o bezpieczeństwie informacji w systemach teleinformatycznych

SŁOWA KLUCZOWE


zarządzanie, informatyka, innowacyjność


ksiazki21 www.e-gify.pl "Model wspierania przedsiębiorczości na Mazowszu."

AUTOR/WYDAWNICTWO

Praca zbiorowa
Warszawa 2010

STRESZCZENIE


Publikacja stanowi podsumowanie efektów projektu "Model wspieranie przedsiębiorczości na Mazowszu", który Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji realizowała w 2010 r. przy finansowym współudziale Unii Europejskiej. Pozycja opisuję sytuację przedsiębiorczości na Mazowszu, jej problemy i przedstawia propozycje rozwiązań, które w przyszłości mogą pomóc w wypracowaniu jednolitego modelu wspierającego kształtowanie nowej jakości i innowacyjności firm na Mazowszu.

SŁOWA KLUCZOWE


zarządzanie, przedsiebiorczosc, innowacyjność


ksiazki21 www.e-gify.pl "Wybrane zagadnienia nauki administracji."

AUTOR/WYDAWNICTWO

Marek Żukowski
Warszawa 2010, Wyd. Towarzystwo Naukowe Powszechne S.A.

STRESZCZENIE


Publikacja Marka Żukowskiego obejmuje wybrane tematy z zakresu administracji.

Wybrane zagadnienia:
- problem decyzyjny w systemie działania administracji;
- kadry w administracji;
- reformowanie administracji;
- doradztwo prawne w administracji;
- początki nauki administracji i jej historyczny rozwój.

SŁOWA KLUCZOWE


zarządzanie, administracja, doradztwo


ksiazki21 www.e-gify.pl "Cyberterroryzm – nowe wyzwania XXI wieku."

AUTOR/WYDAWNICTWO

Pod redakcją Kazimierza Rajchela, Jerzego Kisielnickiego oraz Tadeusza Jemioły
Warszawa 2009, Wyd. Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Wydział Strategiczno-Obronny Akademii Obrony Narodowej

STRESZCZENIE


Autorzy monografii, którymi są specjaliści zajmujący się zagadnieniami walki i zapobiegania cyberterrozryzmowi, starają się odpowiedzieć na pytanie jak zapobiec cyberroterroryzmowi, jak z nim walczyć i jak państwo może minimalizować skutki ataków cyberterrorystycznych.

Wybrane zagadnienia:
- cyberterroryzm jako element zagrożenia współczesnej cywilizacji;
- wyzwania i zagrożenia dla globalnego bezpieczeństwa informacyjnego w pierwszych dekadach XXI wieku;
- międzynarodowa współpraca w zwalczaniu cyberprzestępczości;
- zagrożenia w cyberprzestrzeni a przestępstwa ekonomiczne;
- cyberterroryzm w prawie karnym materialnym  - przyczynek do dyskusji na gruncie analizy dogmatycznej.

SŁOWA KLUCZOWE


terroryzm, cywilizacja, cyberterroryzm


ksiazki21 www.e-gify.pl "Przemoc w rodzinie a bezpieczeństwo społeczne."

AUTOR/WYDAWNICTWO

Zdzisław Nowakowski, Andrzej Sęk, Henryk Tokarski
Warszawa 2009, Wyd. Towarzystwo Naukowe Powszechne S.A.

STRESZCZENIE


W publikacji trzech autorów przedstawiono problematykę przemocy domowej w świetle prawa i organów państwowych odpowiedzialnych za przeciwdziałanie temu zjawisku.

Wybrane zagadnienia:
- przyczyny przemocy w rodzinie;
- zadania administracji rządowej w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- prawno-karne aspekty przestępstwa znęcania;
- udział Policji w zapobieganiu przemocy w rodzinie.

SŁOWA KLUCZOWE


pomoc, przemoc, rodzina


ksiazki21 www.e-gify.pl "Bezpieczeństwo państwa w koncepcjach programowych partii parlamentarnych w Polsce po 1989 roku."

AUTOR/WYDAWNICTWO

Zdzisław Nowakowski
Warszawa 2009, Wyd. Towarzystwo Naukowe Powszechne S.A.

STRESZCZENIE


Publikacja poddaje analizie różne aspekty bezpieczeństwa państwa. Począwszy od istoty i zakresu jego bezpieczeństwa przez zagrożenia jakim może ono podlegać po metod przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Wybrane zagadnienia:
- dynamika bezpieczeństwa państwa;
- zagrożenia zewnętrzne bezpieczeństwa państwa w koncepcjach partii parlamentarnych;
- działania na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

SŁOWA KLUCZOWE


bezpieczeństwo, parlament, państwo


ksiazki21 www.e-gify.pl "Akty prawa miejscowego w świetle regulacji prawnych, orzecznictwa i doktryny."

AUTOR/WYDAWNICTWO

Jacek Lipski
Warszawa 2009, Wyd. Towarzystwo Naukowe Powszechne S.A.

STRESZCZENIE


Autor w swojej publikacji poddaje gruntownej analizie istotę prawa miejscowego. Śledzi ich rozwój oraz kategoryzuje.

Wybrane zagadnienia:
- organy właściwe w sprawach stanowienia aktów prawa miejscowego;
- rodzaje i formy aktów prawa miejskiego;
- nadzór nad stanowieniem aktów prawa miejskiego;
- prawo miejscowe przed i po 1945 r.

SŁOWA KLUCZOWE


bezpieczeństwo, parlament, państwo


ksiazki21 www.e-gify.pl "Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawno-organizacyjnych Policji."

AUTOR/WYDAWNICTWO

Zdzisław Nowakowski, Marta Pomykała, Jan Rajchel, Kazimierz Rajchel, Henryk Tokarski
Warszawa 2009, Wyd. Towarzystwo Naukowe Powszechne S.A.

STRESZCZENIE


Przedmiotem tejże monografii jest charakterystyka bezpieczeństwa i porządku publicznego, zmiany w przestępczości po 1989 r. oraz kompetencje podmiotów dbających o ład społeczny. W publikacji omówiono także instrumenty prawne ochrony oraz rolę sił zbrojnych RP w zarządzaniu kryzysowym.

Wybrane zagadnienia:
- geografia przestępczości po 1989 roku;
- ocena społeczna efektywności działania Policji;
- prawne formy ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;
- struktura organizacyjna Policji;
- zmiany w strukturze przestępczości w latach 1989-2003.

SŁOWA KLUCZOWE


bezpieczeństwo, policja, porządek


ksiazki21 www.e-gify.pl "Metody i techniki doskonalenia organizacji pracy."

AUTOR/WYDAWNICTWO

Tadeusz J. Strzelecki
Warszawa 2008, Wyd. Towarzystwo Naukowe Powszechne S.A.

STRESZCZENIE


Odpowiednia organizacja pracy sprawia, że ludzie pracują efektywniej i wydajniej. Publikacja wskazuje, że organizacja pracy ma znaczenie nie tylko ekonomiczne, ale również psychologiczne i socjologiczne. Autor ukazuje, jak można usprawnić procesy pracy oraz przybliża aspekty organizacyjne systemu produkcyjnego.

SŁOWA KLUCZOWE


praca, organizacja pracy, efektywność, przedsiębiorstwo


ksiazki21 www.e-gify.pl "Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe w Polsce w XXI wieku – wyzwania i dylematy."

AUTOR/WYDAWNICTWO

Pod redakcją Kazimierza Rajchela i Tadeusza Jemioły
Warszawa 2008, Wyd. Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji

STRESZCZENIE


Praca wydana razem z Wydziałem Strategiczno-Obronnym Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, przedstawia wybrane problemy bezpieczeństwa państwa, system zarządzania bezpieczeństwem w Polsce, a także dokładnie opisuje problematykę zarządzania kryzysowego.

Wybrane zagadnienia:
- zapobieganie terroryzmowi;
- bezpieczeństwo i wolność w globalnym społeczeństwie informacyjnym;
- system bezpieczeństwa Euro 2012 Polski i Ukrainy.

SŁOWA KLUCZOWE


praca, bezpieczeństwo, narodowe, społeczeństwo


ksiazki21 www.e-gify.pl "Dzieje Administracji Państwa Antycznego."

AUTOR/WYDAWNICTWO

Marek Żukowski
Warszawa 2008, Wyd. Towarzystwo Naukowe Powszechne S.A.

STRESZCZENIE


Książka przedstawia dzieje i ewolucję administracji w okresie starożytności na podstawie najważniejszych państw bliskiego i dalekiego wschodu.

Wśród scharakteryzowanych państw znalazły się m.in.:
- Egipt;
- Izrael;
- Mezopotamia;
- Indie;
- Chiny.

SŁOWA KLUCZOWE


ewolucja, egipt, administracja, społeczeństwo


ksiazki21 www.e-gify.pl "Procesy produkcyjne."

AUTOR/WYDAWNICTWO

Tadeusz Strzelecki
Warszawa 2008, Wyd. Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji

STRESZCZENIE


Autor stara się zapoznać czytelnika z istotą i znaczeniem procesów produkcyjnych, metodami ich projektowania, organizowania i planowania oraz nowymi tendencjami w tym zakresie.

Wybrane zagadnienia:
- typ produkcji;
- ograniczenia a opłacalność wielkości produkcji;
- organizacja służb pomocniczych;
- jakość optymalna;
- zarządzanie produkcja a misja organizacji.

SŁOWA KLUCZOWE


produkcja, jakość, zarządzanie


ksiazki21 www.e-gify.pl "Poglądy społeczno-ekonomiczne Związku Ludowo-Narodowego."

AUTOR/WYDAWNICTWO

Stanisław Faliński
Warszawa 2007, Wyd. Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji

STRESZCZENIE


W publikacji zostały przedstawione dzieje Związku Ludowo-Narodowego, jednego z głównych ugrupowań politycznych II Rzeczypospolitej. Autor zajmuje się przede wszystkim genezą, organizacją, działalnością publiczną i myślą polityczną danej struktury.

Wybrane zagadnienia:
- podstawowe założenia myśli ekonomicznej;
- system wartości społecznych;
- miejsce państwa w systemie aksjologicznym.

SŁOWA KLUCZOWE


geneza, państwo, ekonomia


ksiazki21 www.e-gify.pl "Przemiany i perspektywy straży miejskich i gminnych w ochronie bezpieczeństwa publicznego."

AUTOR/WYDAWNICTWO

Pod redakcją Kazimierza Rajchela
Warszawa 2007

STRESZCZENIE


Pozycja przedstawia status straży miejskich i gminnych w systemie instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny w Polsce, opisuje również problem skuteczności, kompetencji i wyposażenia tych formacji.

Wybrane zagadnienia:
- bezpieczeństwo obywatela jako zadanie samorządu;
- prawne podstawy funkcjonowania straży;
- zarządzanie kryzysowe w Polsce a rola straży miejskiej;
- relacje między Policją a strażą miejską;
- uprawnienia strażników straży gminnej (miejskiej).

SŁOWA KLUCZOWE


gmina, bezpieczeństwo, straż


ksiazki21 www.e-gify.pl "Przemiany i perspektywy straży miejskich i gminnych w ochronie bezpieczeństwa publicznego - materiały pokonferencyjne."

AUTOR/WYDAWNICTWO

Pod redakcją Kazimierza Rajchela
Warszawa 2008

STRESZCZENIE


Publikacja prezentuje najistotniejsze zagadnienia omawiane w trakcie zorganizowanej w dniach 20-21 września 2007 r. w WSIZiA konferencji naukowej. Prezentowane artykuły wskazują, że działalność Straży miejskich i gminnych wciąż winna być modyfikowana i usprawniana m.in. poprzez stosowne zmiany legislacyjne.

SŁOWA KLUCZOWE


Straż miejska, straż gminna, bezpieczeństwo publiczne


ksiazki21 www.e-gify.pl "Uczelnia wyższa w edukacyjnej współczesności Europy."

AUTOR/WYDAWNICTWO

Red. nauk. C.T. Szyjko
Warszawa 2008, Wyd. Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji

STRESZCZENIE


Zjednoczona Europa wymusza zachowywanie pewnych określonych standardów dotyczących kształcenia studentów. Publikacja traktuje m.in. o organizacji procesów dydaktycznych, omawia empiryczne modele rozwiązywania problemów naukowych, a także zajmuje się systemem oświaty, jego strukturą i zasadami funkcjonowania.

SŁOWA KLUCZOWE


edukacja, uczelnia, student


ksiazki21 www.e-gify.pl "Bezpieczeństwo osobiste obywatela w RP."

AUTOR/WYDAWNICTWO

Pod redakcją Kazimierza Rajchela
Warszawa 2007

STRESZCZENIE


W publikacji przedstawione zostały zagrożenia dla obywateli, wynikające z zachowań przestępczych  i innych patologii oraz ukazanie zaangażowania państwa w walkę na rzecz bezpieczeństwa jego obywateli (w tym m.in. przedstawienie systemu organizacji oraz zakresu i sposobów współpracy poszczególnych podmiotów).

Wybrane zagadnienia:
- rola i miejsce zjawiska fałszerstwa dokumentów w systemie bezpieczeństwa państwa;
- system zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce;
- ochrona cudoziemców w Polsce;
- służby ratownicze wobec zagrożeń bio i chemoterrorystycznych;
- branża ochrony osób i mienia a bezpieczeństwo obywateli.

SŁOWA KLUCZOWE


przestępstwo, bezpieczeństwo, obywatel


ksiazki21 www.e-gify.pl "Wdrażanie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach."

AUTOR/WYDAWNICTWO

Zdzisław Nowakowski, Katarzyna Skroban
Warszawa 2007, Wyd. Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji

STRESZCZENIE


Przedmiotem  publikacji jest omówienie systemów informatycznych stosowanych w przedsiębiorstwa. Autor przybliża m.in. aktualną ofertę pakietów do zarządzania przedsiębiorstwami oraz poddaje je ocenie w oparciu o różne kryteria.

Wybrane zagadnienia:
- dobór systemów informatycznych dla celów gospodarczych;
- problemy związane z wdrażaniem systemu informatycznego;
- przegląd wybranej oferty rynkowej pakietów do zarządzania przedsiębiorstwem.

SŁOWA KLUCZOWE


informatyka, przedsiębiorstwo, gospodarka


ksiazki21 www.e-gify.pl "Okrutna sprawiedliwość: probacja-represja-prewencja."

AUTOR/WYDAWNICTWO

Marek Żukowski
Warszawa 2007, Wyd. Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji

STRESZCZENIE


Pozycja stanowi kompendium wiedzy na temat narzędzi i metod torturowania, wykonywania egzekucji i okaleczania osób więzionych. Autor przygotował blisko sto opisów przyrządów wykorzystywanych w tych celach na przestrzeni wieków.

Wybrane zagadnienia:
- kara śmierci: urządzenia i narzędzia wykonywania;
- kary okaleczania i narzędzia do ich wykonywania;
- sądy boże i narzędzia używane do ich przeprowadzania;
- kary hańbiące i narzędzia do ich wykonywania.

SŁOWA KLUCZOWE


narzędzia, tortury, kary


ksiazki21 www.e-gify.pl "Projektowanie zintegrowanych systemów zarządzania."

AUTOR/WYDAWNICTWO

Tadeusz J. Strzelecki
Warszawa 2007, Wyd. Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji

STRESZCZENIE


Praca traktuje o projektowaniu systemów zarządzania jako kompleksowych rozwiązaniach organizacyjnych, instytucjonalnych i funkcjonalnych przystosowanych do realizacji celów firmy i kierowanie jej personelem.

Wybrane zagadnienia:
- trójwymiarowy model strategii wg. STRTEGOR
- strategie firmy;
- struktura zarządzania;
- elastyczność systemu zarządzania;
- partycypacyjne style kierowania.

SŁOWA KLUCZOWE


firma, strategia, zarządzanie


ksiazki21 www.e-gify.pl "Bezpieczeństwo współczesnego świata w teorii i praktyce."

AUTOR/WYDAWNICTWO

Red. nauk. C.T. Szyjko
Warszawa 2007, Wyd. Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji

STRESZCZENIE


Publikacja poświęcona omówieniu szeroko pojętego bezpieczeństwa, które charakteryzowane jest jako wartość w stosunkach międzynarodowych, jako kategoria i zjawisko społeczne. Czytelnik znajdzie tam również teksty poświęcone np. koncepcji bezpieczeństwa w nauczaniu Jana Pawła II czy analizie wybranych przyczyn migracji siły roboczej w aspekcie bezpieczeństwa społczno-ekonomicznego.

SŁOWA KLUCZOWE


bezpieczeństwo, ochrona, porządek, prawo


ksiazki21 www.e-gify.pl "Współczesna Europa w procesie zmian."

AUTOR/WYDAWNICTWO


Red. nauk. C.T. Szyjko
Warszawa 2007, Wyd. Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji

STRESZCZENIE


Współczesna Europa przechodzi liczne zmiany i przeobrażenia. Publikacja poświęcona jest więc m.in. roli współpracy międzynarodowej w zwalczaniu terroryzmu, cywilnym aspektom europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, zasadom działania i ustrojowi samorządu gospodarczego w UE, suwerenności państwa w świetle integracji międzynarodowej.

SŁOWA KLUCZOWE


współpraca międzynarodowa, Unia Europejska, suwerenność


ksiazki21 www.e-gify.pl "Cywilizacja. Europa. Globalizacja."

AUTOR/WYDAWNICTWO

Red. nauk. C.T. Szyjko
Warszawa 2007, Wyd. Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji

STRESZCZENIE


Pojęcia: cywilizacja, Europa, globalizacja to słowa-klucze wiodące do wielu tematów związanych z Unią Europejską. Publikacja traktuje m.in. 50-leciu EWG, reformie prawnej w UE, wyzwania koncepcyjnych dla ogniw administracji rządowej i samorządowej na kolejnych etapach zarządzania gospodarką krajową i terenową w UE.

SŁOWA KLUCZOWE


globalizacja, Unia Europejska, prawo


ksiazki21 www.e-gify.pl "Kierunki zmian w prawie Unii Europejskiej wobec przemian we współczesnym świecie."

AUTOR/WYDAWNICTWO

Red. nauk. C.T. Szyjko
Warszawa 2007, Wyd. Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji

STRESZCZENIE


Publikacja poświęcona jest kierunkowi zmian w prawie Unii Europejskiej wobec przemian we współczesnym świecie. M.in. mowa jest o szansach i zagrożeniach ewolucji Unii Gospodarczej i Walutowej, nowym podejściu do horyzontalnej polityki przemysłowej, ocenie i perspektywie rozwoju instrumentów ochrony konsumenta w UE, a nawet o tendencjach instytucji świadka koronnego i incognito.

SŁOWA KLUCZOWE


prawo, Unia Europejska, świat


ksiazki21 www.e-gify.pl "Informatyka w zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych."

AUTOR/WYDAWNICTWO

WSIZiA we współpracy z Politechniką Warszawską
Warszawa 2006

STRESZCZENIE


Praca podejmująca tematykę badania ewentualnych zagrożeń, powszechnego monitorowania sytuacji kryzysowych oraz reagowania na zaistniałe sytuacje (w tym przede wszystkim wsparcia informatycznego w zarządzaniu ryzykiem).

Wybrane zagadnienia:
- przetwarzanie danych i systemy informatyczne w zakresie sytuacji kryzysowych;
- sieci komunikacyjne przesyłające dane monitorowania środowiska;
- podstawy prawne podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych;
- organizacja reagowania na informacje o zagrożeniach.

SŁOWA KLUCZOWE


zagrożenia, monitorowanie, reagowanie


ksiazki21 www.e-gify.pl "Próba identyfikacji współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce."

AUTOR/WYDAWNICTWO

Pod redakcją Kazimierza Rajchela
Warszawa 2006, Wyd. Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji

STRESZCZENIE


Publikacja stanowi zbiór referatów wygłoszonych podczas Konferencji naukowej pt. „Próba identyfikacji współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce". Zebrane materiały dotyczą identyfikacji zjawisk szczególnie groźnych dla bezpieczeństwa i porządku publicznego w RP.

Wybrane zagadnienia:
- przestępczość narkotykowa w Polsce;
- aktualne zagrożenia przestępczością zorganizowaną w Polsce;
- zagrożenia związane z nielegalnym wykorzystaniem instrumentów pomocowych Unii Europejskiej;
- zagadnienia praw, wolności i bezpieczeństwa obywateli;
- funkcja i ustrój prokuratorii generalnej skarbu państwa.

SŁOWA KLUCZOWE


identyfikacja, Polska, państwo


ksiazki21 www.e-gify.pl "Dylematy progresywnego rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego."

AUTOR/WYDAWNICTWO

Red. nauk. C.T. Szyjko
Warszawa 2006, Wyd. Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji

STRESZCZENIE


Celem publikacji jest popularyzacja wiedzy o progresywnym rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego, bo w ostatnich latach zachodzą, zwłaszcza w relacjach prawnomiędzynarodowych intensywne zmiany, które stanowią rezultat procesów globalizacji jak i regionalizacji.

SŁOWA KLUCZOWE


prawo międzynarodowe, globalizacja, regionalizacja


ksiazki21 www.e-gify.pl "E-EUROPE International conference on e-lerning in education."

AUTOR/WYDAWNICTWO

Praca zbiorowa
Warszawa 2006

STRESZCZENIE


Anglojęzyczna publikacja wydana w związku z międzynarodowym projektem Espa-Est ma na celu przybliżyć metodę e-lerningu jako przyjaznego narzędzie przydatnego w nauce języków obcych.

Wybrane zagadnienia:
- użycie narzędzi informatycznych w procesie dydaktycznym;
- bariery i szanse dla rozwoju e-lerningu;
- e-lerning: mocne i słabe strony;
- wydajność e-lerningu w przedsiębiorstwie: baza planu strategii.

SŁOWA KLUCZOWE


espa-est, e-learning, języki obce

 
ksiazki21 www.e-gify.pl "Administracja Polska w Zjednoczonej Europie."

AUTOR/WYDAWNICTWO

Red. nauk. Waldemar J. Wołpiuk
Warszawa 2005, Wyd. Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji

STRESZCZENIE


Publikacja jest wynikiem badań naukowych prowadzonych pod wspólną nazwą "Administracja Polska w Zjednoczonej Europie". Celem badań, które zostało opisane było poznanie uregulowań prawnych i standardów przyjętych działalności administracji wspólnotowej, poznanie funkcjonowania administracji w państwach UE oraz określenie sposobu wykonywania zadań przez administrację polską od momentu uzyskania przez RP członkostwa w UE.

SŁOWA KLUCZOWE


administracja, porządek prawny, standardy UE

 

Facebook - News