gbru

Bezpieczeństwo Wewnętrzne - idealny kierunek z perspektywą pracy w służbach mundurowych

 

BWBezpieczeństwo wewnętrzne wiąże się z utrzymaniem porządku publicznego. Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do podjęcia pracy wśród nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry służb mundurowych, instytucji działających w obszarze ochrony osób i mienia oraz podmiotów administracji publicznej realizującej zadania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego. Jeżeli wiążą Państwo swoją przyszłość ze stabilną pracą, cenioną społecznie oraz szybszą emeryturą, wybór tego kierunku jest właściwy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECJALNOŚCI

Studia I Stopnia Licencjackie

Celem specjalności jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu zadań administracji publicznej. Poznają zagadnienia związane z szerokim spektrum zadań podmiotów administracyjnych realizujących zadania w zakresie zapewniania bezpieczeństwa publicznego. Będą przygotowani do podjęcia pracy w takich służbach jak Policja, Straż Graniczna czy Biuro Ochrony Rządu.
Celem specjalności jest wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Studia te pozwolą pozyskać wiedzę na temat, jak radzić sobie z szeroko pojętym kryzysem oraz jak zarządzać ryzykiem czy zmianami z nim związanymi. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do podjęcia pracy w komórkach zarządzania kryzysowego funkcjonujących w różnych instytucjach.
Celem jest zdobycie przez studenta wiedzy na temat postępowania z dokumentami i informacjami niejawnymi, danymi osobowymi oraz informacjami stanowiącymi tajemnicę zawodową, branżową i przedsiębiorstwa. Absolwent tej specjalności zostanie przygotowany do pracy w każdej instytucji, w której przetwarzane są informacje niejawne i dane osobowe.
Absolwent specjalności Kryminologia stosowana posiądzie interdyscyplinarną, tj. prawną, kryminologiczną i kryminalistyczną wiedzę z zakresu uwarunkowań, genezy, rozmiarów przestępczości w Polsce i na świecie (np. przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu, ekonomiczną, jak pranie pieniędzy i inne oszustwa finansowe, cyberprzestępczość, a także zorganizowaną jak handel ludźmi czy porwanie dla okupu), zagadnienia organizacji świata przestępczego oraz innych zjawisk dewiacyjnych. Potrafi rozpoznawać te zjawiska od strony sprawców i ofiar, dokonywać niezbędnych analiz kryminalnych i proponować właściwe metody rozpoznawania i zapobiegania, także w zakresie techniki śledczej.
Absolwent specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem będzie posiadał wiedzę dotyczącą najważniejszych zagrożeń państwa i obywateli. Będzie dobrym organizatorem w zakresie właściwego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa publicznego związanych z ochroną porządku prawnego, życia i zdrowia obywateli oraz majątku narodowego przed bezprawnymi działaniami oraz skutkami klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i awarii technicznych. Będzie posiadał umiejętności w zakresie strategii kształtowania postaw społecznych i aktywności administracji publicznej w stosowaniu środków przeciwdziałania występującym zagrożeniom.

 

Facebook - News