gbru

Bezpieczeństwo Narodowe - dla przyszłych ekspertów w zakresie bezpieczeństwa

BN

 

 

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe, zna istotę bezpieczeństwa, jego uwarunkowania i zasady funkcjonowania podmiotów realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i obronności. Sprawnie gromadzi, przetwarza i przekazuje informacje z obszaru bezpieczeństwa narodowego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Innymi słowami zabezpiecza działania społeczeństwa. Jeżeli student wiąże swoją przyszłość z pracą w służbach jest to kierunek dla niego.   

Kierunek Bezpieczeństwo narodowe prowadzony jest na Wydziale Nauk Społecznych i Administracji. 

SPECJALNOŚCI

  Studia I Stopnia Licencjackie

Pozwala na pozyskanie podstawowej wiedzy o istocie bezpieczeństwa, systemie bezpieczeństwa narodowego oraz roli i zadań instytucji i urzędów. Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie na stanowisku specjalisty (st. specjalisty) ds. obronnych w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, przedsiębiorstwach produkcyjnych i innych organizacjach rządowych i pozarządowych.
Umożliwia nabycie podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i logistyki. Absolwent potrafi analizować złożone zjawiska gospodarcze z uwzględnieniem uwarunkowań bezpieczeństwa. Absolwenci specjalności mogą być zatrudnieni na stanowiskach specjalistów w przedsiębiorstwach, firmach konsultingowych, instytucjach finansowych (np. banki).
Pozwala na pozyskanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu programowania zrównoważonego rozwoju, analizy i oceny zagrożeń ekologicznych oraz organizacji i nadzorowania systemu bezpieczeństwa ekologicznego. Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie na stanowiskach specjalistów w instytucjach ochrony środowiska, rolnictwa, gospodarki, zdrowia i edukacji, urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich oraz pozarządowych organizacjach ekologicznych.
Umożliwia nabycie niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania systemów informacyjnych dowolnych organizacji, instytucji i urzędów, z uwzględnieniem bezpiecznego ich funkcjonowania. Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach specjalistów administracji rządowej szczebla naczelnego, centralnego i terenowego, urzędach gmin i starostwach, przedsiębiorstwach i firmach produkcyjnych i instytucjach finansowych (banki).
Umożliwia uzyskanie kwalifikacji w zakresie zarządzania instytucjami, organizacjami i komórkami realizującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa. Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach specjalistów w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, przedsiębiorstwach produkcyjnych i innych organizacjach rządowych i pozarządowych. 
Studenci nabywają wiedzę merytoryczną i specjalistyczne umiejętności pozwalające organizować służbę medyczną i zarządzać nią w dowolnym miejscu i czasie. Osoby studiujące Bezpieczeństwo zdrowotne uczą się jak sprawnie kierować i koordynować pracę sił medycznych na danym obszarze w czasie klęski żywiołowej lub innego zagrożenia, by zapewnić dostęp do opieki medycznej jak największej liczbie ludzi. Poznają skuteczne sposoby promowania zdrowego trybu życia korzystając z różnorodnych środków masowego przekazu. Zdobywają doświadczenie w prowadzeniu edukacji prozdrowotnej w zakładach pracy, szkołach, zakładach karnych, urzędach, instytucjach, itp. Studenci tego kierunku stają się także specjalistami w dziedzinie modelowania dobrego dla życia środowiska, wpływającego bardzo pozytywnie na zdrowie jednostek i całych społeczności. W przyszłości będą musieli także kontrolować przestrzeganie podstawowych norm dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego, w tym szczególnie sprawiedliwego i równego dostępu do służby zdrowia wszystkich obywateli.
Na tej specjalności zdobędziesz kompleksową wiedzę z dziedziny nauk społecznych, humanistycznych, nauk o polityce, nauk o bezpieczeństwie, nauk prawnych. Zyskasz umiejętności niezbędne do skutecznego wykorzystywania zadań związanych z zarządzaniem informacjami oraz przetwarzaniem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, a szczególnie cenne dla Ciebie mogą okazać się umiejętności analizy danych w sytuacjach kryzysowych oraz monitorowania zagrożeń. Na zajęciach podejmowana będzie problematyka bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym bezpieczeństwa militarnego, w połączeniu z dużą liczbą godzin językowych przygotuje Cię do funkcjonowania w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa.

 Studia II Stopnia Magisterskie

Pozwala na pozyskanie pogłębionej wiedzy o strategii bezpieczeństwa, zarządzaniu kryzysowym, regionalizacji i instytucjonalizacji bezpieczeństwa a także metod badań bezpieczeństwa. Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie na stanowiskach starszego specjalisty lub kierownika komórki ds. obronnych w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, przedsiębiorstwach produkcyjnych i innych organizacjach rządowych i pozarządowych.
Umożliwia nabycie pogłębionej wiedzy z zakresu uwarunkowań bezpieczeństwa ekonomicznego państwa z uwzględnieniem gospodarki i finansów. Absolwenci tej specjalności mogą być zatrudnieni na stanowiskach starszego i głównego specjalisty, kierownika komórki w przedsiębiorstwach, firmach konsultingowych, instytucjach finansowych (np. banki).
Stwarza możliwość pozyskania pogłębionej wiedzy i umiejętności z zakresu polityki ekologicznej na szczeblu lokalnym (gmina, powiat), organizacji i ruchów ekologicznych, edukacji ekologicznej społeczeństwa oraz zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym. Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie na stanowiskach starszych specjalistów lub kierowników komórek organizacyjnych w organizacjach ochrony środowiska, rolnictwa, gospodarki, zdrowia i edukacji, urzędach gmin.
  Tworzy warunki do nabycia pogłębionej wiedzy z bezpieczeństwa teleinformatycznego, przestępczości w cyberprzestrzeni i jej zwalczaniu, informatycznych systemach zarządzania oraz audytu i certyfikacji systemów informacyjnych. Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach specjalistów i kierowników komórek organizacyjnych ochrony informacji niejawnych rządowych urzędów centralnych i terenowych, w urzędach gmin i starostwach, przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych.
Umożliwia uzyskanie pogłębionych kwalifikacji z zakresu polityki bezpieczeństwa wybranych państw, zarządzania jakością w instytucjach bezpieczeństwa, organizacji i prowadzenia kontroli i audytu w instytucjach i urzędach realizujących zadania związane z obronnością państwa. Absolwenci mogą podjąć zatrudnienie na stanowiskach specjalistów i kierowników komórek organizacyjnych zajmujących się planowaniem obronnym w administracji rządowej szczebla centralnego, w samorządzie terytorialnym (gmina, powiat itd.) i w sektorze prywatnym.
Zagadnienia związane z bezpieczeństwem są współcześnie jednymi  z najważniejszych kwestii również w obszarze funkcjonowania podmiotów gospodarczych  – niezależnie od ich branży i specyfiki. Zapewnienie właściwych zasobów rzeczowych, informacyjnych i finansowych  w odpowiednim miejscu, czasie, ilości i jakości czyli zarządzanie tzw. „łańcuchami dostaw” stanowi podstawę wiarygodności, konkurencyjności i zyskowności firm. Studia drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem łańcuchów dostaw umożliwią zdobycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności i kompetencji w zakresie:

  • zagrożeń dla bezpieczeństwa łańcuchów dostaw,
  • ryzyka w lądowo-morskich przewozach kontenerowych,
  • międzynarodowych inicjatywy dotyczące bezpieczeństwa w łańcuchach dostaw,
  • norm i systemów dotyczących bezpieczeństwa w łańcuchach dostaw (ISO 28000, HACCP, BRC, IFS, SQF, Global Traceability Standard).

Studenci nabywają wiedzę merytoryczną i specjalistyczne umiejętności pozwalające organizować służbę medyczną i zarządzać nią w dowolnym miejscu i czasie. Osoby studiujące Bezpieczeństwo zdrowotne uczą się jak sprawnie kierować i koordynować pracę sił medycznych na danym obszarze w czasie klęski żywiołowej lub innego zagrożenia, by zapewnić dostęp do opieki medycznej jak największej liczbie ludzi. Poznają skuteczne sposoby promowania zdrowego trybu życia korzystając z różnorodnych środków masowego przekazu. Zdobywają doświadczenie w prowadzeniu edukacji prozdrowotnej w zakładach pracy, szkołach, zakładach karnych, urzędach, instytucjach, itp. Studenci tego kierunku stają się także specjalistami w dziedzinie modelowania dobrego dla życia środowiska, wpływającego bardzo pozytywnie na zdrowie jednostek i całych społeczności. W przyszłości będą musieli także kontrolować przestrzeganie podstawowych norm dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego, w tym szczególnie sprawiedliwego i równego dostępu do służby zdrowia wszystkich obywateli.

Ratownictwo medyczne jest stosunkowo nową gałęzią systemu ochrony zdrowia w Polsce. Powstanie tego sektora nie powinno dziwić, jeżeli weźmie się pod uwagę postępującą specjalizację zawodów medycznych. Nie w każdej sytuacji istnieje potrzeba, by w zespole wyjazdowym pogotowia ratunkowego był obecny lekarz. Jednocześnie warto zauważyć, że nie wszyscy lekarze są dobrze przygotowani do realizowania zadań z zakresu ratownictwa medycznego, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę dynamiczny rozwój tej dziedziny. Powyżej wymienione czynniki okazały się decydujące, gdy projektowano kształt obecnego systemu ratowniczego w Polsce.
Na tej specjalności zdobędziesz kompleksową wiedzę z dziedziny nauk społecznych, humanistycznych, nauk o polityce, nauk o bezpieczeństwie, nauk prawnych. Zyskasz umiejętności niezbędne do skutecznego wykorzystywania zadań związanych z zarządzaniem informacjami oraz przetwarzaniem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, a szczególnie cenne dla Ciebie mogą okazać się umiejętności analizy danych w sytuacjach kryzysowych oraz monitorowania zagrożeń. Na zajęciach podejmowana będzie problematyka bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym bezpieczeństwa militarnego, w połączeniu z dużą liczbą godzin językowych przygotuje Cię do funkcjonowania w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa.

 

Facebook - News